Dusit Central Park
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. — 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยทรายเสก เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลและนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยมี ชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เมื่อวันก่อน
Hashtag: #DusitResidences #DusitParkside #DusitCentralpark #HereforBangkok